Huấn Luyện

Giới thiệu về các chương trình Huấn luyện

Các Coach của PCN cung cấp các chương trình Huấn luyện (Coaching program) để phát triển năng lực của người tham gia qua các lĩnh vực khác nhau như: nâng cao năng lực Lãnh đạo, Tư duy, Hiệu quả làm việc, phát triển Sự nghiệp...


Hãy click vào các chương trình để hiểu chi tiết rõ hơn.

Lịch sự kiện